Sakramenty

Chrzest święty

 

Sakramentu chrztu udzielam w  II niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. o godzinie 10:30.

Zgłoszenie dziecka do chrztu odbywa się w biurze parafialnym.

Do zapisu należy przynieść:

 • akt urodzenia dziecka,
 • dane adresowe rodziców chrzestnych,
 • zaświadczenie proboszcza miejsca zamieszkania rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić rolę chrzestnych

KTO MOŻE BYĆ CHRZESTNYM?

Zgodnie z chrześcijańską tradycją, przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Jego zadaniem jest,
w wypadku chrztu osoby dorosłej, towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu życia chrześcijańskiego;
a w przypadku chrztu dziecka ma on wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu i pomagać w jego wychowaniu religijnym, tak, by prowadziło życie prawdziwie chrześcijańskie.
Chrzestnym nie może więc być każdy. Więcej, Kościół stawia osobom, które maja być chrzestnymi bardzo konkretne wymagania.

Chrzestnym może być ten, kto:

 1. został wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców /opiekunów/;
  2.jest katolikiem;
  3. ma wymagane kwalifikacje i chce pełnić to zadanie;
  4. jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył szesnaście lat;
  5. przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
  6. prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami jakie ma pełnić;
  7. prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej);
  8. nie jest ojcem ani matką dziecka /osoby przyjmującej chrzest/.

 

 

 

 

Pokuta i pojednanie

 

W naszej parafii Spowiedź Święta odbywa się codziennie 15 minut przed każdą Mszą Świętą a w niedzielę 20 minut przed Mszą św poranną.

Spowiedź w I piątek miesiąca godzinę przed Mszą wieczorną.

W każdy CZWARTEK pół godziny przed Mszą Świętą w czasie Adoracji Najświętszego sakramentu

Spowiedź w czasie rekolekcji oraz przed świętami odbywa się zgodnie z ogłoszeniami parafialnymi.

 

Małżeństwo

 

 SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Małżeństwo jest drugim sakramentem przyjmowanym w służbie wspólnoty Kościoła – by go tworzyć zgodnie z zamysłem Stwórcy. Wbrew obiegowej opinii sakramentu tego nie udziela kapłan, ale udzielającymi go są sami narzeczeni, którzy wypowiadają formułę przysięgi małżeńskiej. Sakrament małżeństwa mogą zawrzeć osoby, które nie pozostają w ważnym sakramentalnym związku małżeńskim tzn. nie zawarły sakramentu małżeństwa wcześniej.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

1) Metryki Chrztu nie starsze niż 3 miesiące (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) z adnotacją o sakramencie bierzmowania.

2) W przypadku małżeństwa konkordatowego – trzy egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego jednego z nupturientów.

3) Akt zawarcia związku cywilnego jeśli już został zawarty.

4) Dowody osobiste narzeczonych.

5) Świadectwo ukończenia katechizacji w szkole średniej.

6) Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

7) Dane świadków: imię i nazwisko, wiek, zawód, adres zamieszkania.

8) Jeżeli narzeczeni nie pochodzą z naszej parafii muszą dostarczyć pozwolenie jednego ze swoich proboszczów na zawarcie sakramentu małżeństwa w naszym kościele (licencję).

SPOTKANIA W KANCELARII PARAFIALNEJ

1) Ustalenie daty i godziny ślubu – jak tylko narzeczeni zdecydują się na konkretny termin około 1 rok.

2) Spisanie protokołu przedmałżeńskiego i rozpisanie zapowiedzi odbywa się 3 – 6 miesiące przed ślubem.

 • Spisanie protokołu przedmałżeńskiego odbywa się poza godzinami otwarcia kancelarii, dlatego należy się wcześniej umówić na spotkanie.
 • Nupturienci przynoszę ze sobą wszelkie potrzebne dokumenty.

Posługa Duszpasterska chorym

Chorych z Sakramentami Świętymi ksiądz Proboszcz odwiedza w pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny chorych odbywają się w godzinach rannych.

W celu zapisania nowej osoby chorej proszę o kontakt telefoniczny,  lub zapraszam osobiście do biura parafialnego.

Z okazji Rekolekcji Adwentowych namaszczenie chorych w Kościele na wyznaczonej Mszy Świętej

 

Pogrzeb

 

O śmierci osoby bliskiej, należącej do wspólnoty Kościoła Katolickiego, należy powiadomić parafię, do której należał zmarły, aby odnotować ten fakt w parafialnej księdze zgonów oraz ustalić miejsce i termin liturgii pogrzebowej.

Do liturgii pogrzebowej należy Msza św. pogrzebowa odprawiona przed pogrzebem oraz obrzędy sprawowane na cmentarzu przed złożeniem ciała do grobu. We Mszy św. uczestniczy cała rodzina, jeśli to możliwe – w sposób pełny, tzn. przyjmując Komunię św. Jak nakazuje Kodeks Prawa Kanonicznego regułą winien być zwyczaj odprawiania nabożeństwa pogrzebowego w kościele parafialnym osoby zmarłej (zob. KPK, kan. 1177, § 2). W drodze wyjątku możliwy jest pogrzeb poza parafią. Należy wówczas poprosić w kancelarii parafialnej o pisemne pozwolenia na pogrzeb w innej parafii.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu pogrzebu:

Zgłaszając zgon w kancelarii parafialnej należy przedstawić:

 1. akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, wraz z częścią przeznaczoną do celów cmentarnych
 2. Informację o przyczynie śmierci ( 1 strona karty statystycznej do aktu zgonu) lub świadectwo zgonu wystawione przez lekarza
 3. informacje o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił w szpitalu,
 4. jeżeli osoba zmarła nie zamieszkiwała na terenie parafii należy dostarczyć z parafii zamieszkania (lub z miejsca przebywania: hospicjum, dom starości itp.) zaświadczenie od kapłana, że osoba była wierząca i może być pochowana zgodnie z rytuałem katolickim.

Liturgia pogrzebowa

Liturgia pogrzebu składa się z dwóch części:

a)Msza w kościele
Trumnę ustawia się na katafalku. Przy katafalku zapala się świeczki, a u wezgłowia zmarłego paschał. Msza św. odprawiana jest w intencji zmarłej osoby. Po odczytaniu Ewangelii kapłan wygłasza homilię. Po modlitwie po Komunii następuje ostatnie pożegnanie. Rozpoczyna je modlitwa wprowadzająca i pieśń „Przybądźcie z nieba na głos naszych modłów,” następnie kapłan odmawia modlitwę, pokrapia trumnę wodą święconą i okadza ją kadzidłem. Pokropienie przypomina o wszczepieniu przez chrzest w życie wieczne, zaś okadzenie wyraża, że ciało było świątynią Ducha Świętego. Po obrzędach ostatniego pożegnania rozpoczyna się wyprowadzenie na cmentarz. W tym czasie biją dzwony.

b) Obrzędy na cmentarzu 

Na cmentarzu przy grobie kapłan po chwili cichej modlitwy, pełnej wiary i miłości, wzywa do modlitwy powszechnej. Po niej wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”, następnie kapłan odmawia modlitwę końcową i udziela błogosławieństwa uczestnikom pogrzebu. Po błogosławieństwie kapłan pokrapia trumnę wodą święconą, mówiąc: „Niech Bóg da tobie pić ze źródła wody życia”, po czym rzuca na trumnę grudkę ziemi, mówiąc: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz.” Następnie odbywa się złożenie ciała zmarłego do grobu, w trakcie którego śpiewa się pieśń „Witaj Królowo”.

Podczas Mszy św. Pogrzebowej zbierane są ofiary z których odprawiona zostanie Msza Św. O terminie poinformuje ksiądz proboszcz podczas pogrzebu.

 

 

 

Biuro Parafialne

Kancelaria Parafialna czynna od Poniedziałku do Piątku po wieczornej Mszy Świętej. Sprawy nagłe w dowolnym czasie.